Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

18 listopada 2015
Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jako Instytucje Wdrażające Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosiły pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020, w ramach których do wykorzystania jest ponad 5,2 mld zł środków z UE.

Nabory zostały ogłoszone w ramach następujących działań:

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi – alokacja UE 100 mln zł – zakres realizowanych projektów dotyczyć powinien przede wszystkim budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. W ramach projektu finansowane mogą być również działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów;

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – alokacja UE 5 mld zł – konkurs na 2 typy projektów: Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM oraz Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM (typ projektu adresowany dla podmiotów z terenu województwa mazowieckiego);

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – 2 konkursy:

– NFOŚiGW – Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 – alokacja UE 10 mln zł;

– CKPŚ – Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – alokacja UE 25 mln zł;

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – alokacja UE 84 mln zł na 3 typy projektów, w tym:

– 40 mln zł na projekty dotyczące zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (typ projektu nr 1);

– 40 mln zł na projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach (typ projektu nr 2);

– 4 mln zł na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

Harmonogramy określające przebieg poszczególnych konkursów, w tym terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie, zostały określone indywidualnie dla każdego naboru wniosków przez właściwą Instytucję Organizującą Konkurs, tj. NFOŚiGW lub CKPŚ:

Działanie 2.2 – NFOŚiGW  możliwość składania wniosków w terminie 1.12.2015 r. – 29.02.2016 r.;

Działanie 2.3 – NFOŚiGW  możliwość składania wniosków w terminie 30.11.2015 r. – 29.01.2016 r.;

Działanie 2.4 – NFOŚiGW możliwość składania wniosków w terminie 30.11.2015 r. – 29.02.2016 r. oraz CKPŚ – możliwość składania wniosków w terminie 30.11.2015 r. – 29.01.2016 r.;

Działanie 2.5 – NFOŚiGW możliwość składania wniosków w terminie 30.11.2015 r. – 29.02.2016 r.

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do odpowiedniej Instytucji Organizującej Konkurs, tj. NFOŚiGW lub CKPŚ, w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na stronach Instytucji Organizujących Konkursy zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym wzór formularza wniosku właściwy dla danego działania/typu projektu wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wskazaniem wymaganych załączników. Na stronach Instytucji Organizujących Konkursy zamieszczono również regulaminy konkursów i harmonogramy naborów oraz podano informacje na temat zasad oceny projektów, która odbywać się będzie na podstawie kryteriów wyboru przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020.

Szczegółowych informacji na temat poszczególnych naborów udzielają odpowiedzenie Instytucje Organizujące Konkursy, tj. NFOŚiGW lub CKPŚ.