Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla Priorytetu V Ochrona Przyrody i Kształtowanie Postaw Ekologicznych Programu Infrastruktura i Środowisko, ogłosił nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej oraz Działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej. przejdź