Ogłoszono konkursy dot. I i II osi priorytetowej POIiŚ

20 maja 2013
Ogłoszono konkursy dot. I i II osi priorytetowej POIiŚ

20 maja 2013 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013), Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013), Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013).

Więcej szegółów można znaleść tutaj lub tutaj.