Ogłoszono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Ogłoszono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno
– ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM;

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
– Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Wnioski należy składać w terminie od 16 lutego 2009 r. do 27 lutego 2009 roku.