Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

3 grudnia 2019
Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

1. Beneficjentem Programu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (JST), które:
a)    wprowadzają informacje o wyrobach zawierających azbest do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
b)    przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
c)    posiadają aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez radę gminy/miasta.

2. Termin naboru wniosków określa się od 02.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie https://www.wfosigw.bialystok.pl/ w zakładce ŚRODKI KRAJOWE / DOFINANSOWANIE / USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2020 wynosi – 1.200.000,00 zł, w tym:
– ze środków WFOŚiGW – 500.000,00 zł,
– ze środków NFOŚiGW  – 700.000,00 zł.

5. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść odpowiednio:
a)    do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G  określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
b)    do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
c)    do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5 od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 15:30.