Odpowiedzi na pytania beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ

9 marca 2010
Odpowiedzi na pytania beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ

16 lutego 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska zorganizowano spotkanie z beneficjentami projektów umieszczonych na liście rankingowej konkursu nr 6/POIiŚ/1.1./11/2009 dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej prezentujemy najczęściej powtarzające się pytania podczas tego spotkania wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie do NFOŚiGW dotyczące programu dopłat do odsetek do obligacji komunalnych: Jesteśmy zainteresowani współfinansowaniem projektu z emisji obligacji komunalnych typu obligacji komunalnych typu obligacje przychodowe (lub tradycyjne). Prosimy o informację i rozpatrzenie możliwości wprowadzenia dopłat również do tego typu papierów wartościowych. Zapotrzebowanie byłoby spore, rzędu kilku-dziesięciu mln zł, a nawet kilkuset mln zł. Z naszych informacji i rozeznania rynku wynika, iż banki i domy maklerskie są bardziej zainteresowane finansowaniem projektów infrastrukturalnych emitując obligacje niż udzielając kredytu.

Odpowiedź

Dopłaty do oprocentowania obligacji komunalnych są jedną z nowych form współfinansowania projektów jakie NFOŚiGW może obecnie stosować po zmianie Prawa ochrony środowiska od 1 stycznia 2010 r. Instrument ten może być zastosowany zgodnie z ustawą do obligacji emitowanych na cele ustawowo określone, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Obecnie trwają prace mające na celu rozeznanie zapotrzebowania rynku na tego rodzaju formę współfinansowania. Jeśli spotka się ona z zainteresowaniem Wnioskodawców, przewiduje się wprowadzenie tego instrumentu finansowego, ale prawdopodobnie będzie to możliwe od przyszłego roku.

2. Realizujemy od 2009 roku zadanie inwestycyjne zawarte we wniosku o dofinansowanie z FS. Korzystamy z pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu. Czy przy realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych (w ramach tego samego projektu) możemy skorzystać ze środków z NFOŚiGW?

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem, że pożyczka udzielana przez WF nie będzie pochodziła ze środków NFOŚiGW. Zbilansowanie inwestycji ze środków NF może nastąpić jedynie w formie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego a warunkiem podpisania umowy o dopłaty jest wcześniejsze podpisanie umowy o dofinansowanie (ze środków UE).

3. Jeżeli podjęte zostanie wykonawstwo projektu bez gwarancji uzyskania dofinansowania, czy pomoc z NFOSiGW np. w ramach dopłat będzie wymagać realizacji całego projektu, czy można będzie go zakończyć w punkcie dla którego wystarczy środków. Zakładam, że ostatecznie dofinansowanie z FS nie zostanie przyznane.

Odpowiedź

W przypadku, jeśli dofinansowanie z FS ostatecznie nie zostanie przyznane, a beneficjent jest już w trakcie realizacji inwestycji – dofinansowanie ze środków NFOŚiGW jest jak najbardziej możliwe w ramach programu priorytetowego KPOŚK. Zakres takiej inwestycji nie musi odpowiadać całości zakresu zgłoszonego do FS – wręcz przeciwnie – muszą z niego zostać wyłączone roboty związane z zaopatrzeniem w wodę. Ograniczony zakres powinien jednak przynieść efekt ekologiczny, który może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku do pierwotnie zakładanego (który miał być osiągnięty przy udziale FS).