WFOŚIGW w BiałymstokuZamówienia publiczne -

Treść

Zamówienia publiczne

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustala zasady i tryb postępowania w sprawach zamówień udzielanych przez WFOŚiGW w Białymstoku. Zamówienie na dostawy, roboty budowlane lub usługi może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W Wojewódzkim Funduszu realizowane są zamówienia publiczne w oparciu o:

  1. Roczny Plan Finansowy WFOŚiGW w Białymstoku;
  2. Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, wydatki ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad wymienionych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ” (w przypadku wydatków poniesionych w ramach POIiŚ). Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania Ustawy. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ustalone z należytą starannością. W przypadku zamówień powtarzających się wartością każdorazowego zamówienia jest przewidywana łączna wartość danych dostaw lub usług w całym roku. Zakres całorocznych zakupów ustala ZOA na początku roku w oparciu o np. zamówienia dokonywane w latach poprzednich z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (PDF, 480.8KB)