NFOŚiGW dofinansowuje projekty odpadowe

16 lutego 2010
NFOŚiGW dofinansowuje projekty odpadowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął listę priorytetowych programów przewidzianych do dofinansowania w 2010 r. Jednym z istotnych działań w tym zakresie jest dostosowanie istniejących składowisk odpadów do wymogów obowiązującego prawa.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, NFOŚiGW przeznaczył część środków finansowych m.in. na realizację programu pn.: „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”. W bieżącym roku, ze względu na charakter działań, program został podzielny na dwie części.
Część 1) Programu skierowana jest do podmiotów nie zamierzających kontynuować działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych. Wnioskodawcy w tym przypadku mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji (w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych) na realizację przedsięwzięć polegających na: zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu, określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania do 31 grudnia 2009 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, a można je składać do: 31 marca, 30 czerwca oraz 31 października 2010 r. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest spełnienie następujących warunków:
• powierzchnia rekultowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów;
• wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł;
• zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Część 2) Programu skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz przedsiębiorców. Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki (w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia do 30 % pożyczonej kwoty) na realizację projektów polegających na:
– zamykaniu pozostałych (innych niż wskazane w Części 1 Programu) składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
– modernizacji lub doposażeniu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, co ma posłużyć dostosowaniu ich do wymogów obowiązującego prawa.
Nabór wniosków w ramach Części 2) Programu odbywa się w trybie ciągłym od 1 marca 2010 r. do wyczerpania środków. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:
• powierzchnia składowiska lub łączna powierzchnia składowisk, której dotyczy wniosek o dofinansowanie jest większa lub równa 2 ha;
• data zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości oraz warunków uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia proekologiczne związane z gospodarowaniem odpadami dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-ziemi.