Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

29 listopada 2010
Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

Zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbyło się w dniach 25-26 listopada br. w Starym Folwarku, było okazją do przedstawienia stanu realizacji projektów środowiskowych w woj. podlaskim oraz do wymiany doświadczeń między pracownikami Instytucji Wdrażającej PO IiŚ a beneficjentami.

Z zaproszenia WFOŚiGW w Białymstoku na spotkanie informacyjno-szkoleniowe skorzystali beneficjenci z: Suwałk, Bielska Podlaskiego i Hajnówki realizujący projekty wodno-ściekowe oraz członkowie zarządu spółki BIOM zaangażowanej w budowę zakładu zagospodarowania odpadów dla gmin stowarzyszonych w Związku Komunalnym „Biebrza”. W swoich prezentacjach beneficjenci pokazali poziom zaawansowania inwestycji powstających dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności oraz opisali problemy jakie napotykają przy ich realizacji. Z kolei pracownicy WFOŚiGW przedstawili stan wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko w woj. podlaskim, a także podzielili się swoją wiedzą z zakresu zagadnień związanych z kontrolą wniosku o płatność w części finansowej oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Następnego dnia beneficjenci z Suwałk i spółki BIOM zaprosili uczestników spotkania do udziału w wizytach studyjnych w miejscach realizowanych przez siebie inwestycji w ramach PO IiŚ. Najpierw dyrektor Grzegorz Kochanowicz z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji opowiedział i oprowadził po suwalskiej oczyszczalni ścieków. PWiK otrzymał największe dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację dwuetapowego projektu. W sumie Unia Europejska w ramach PO IiŚ przeznaczy 33,3 mln zł na suwalskie inwestycje wodno-ściekowe, przy czym wartość całego przedsięwzięcia sięga niemal 58 mln zł. Za te pieniądze beneficjent zobowiązał się do budowy 3,5 km kanalizacji sanitarnej oraz ponad 7,6 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu poziomu zwodociągowania do 99,93 % oraz podwyższenia stopnia skanalizowania miasta Suwałki do 94,11 %. Ponadto w ramach projektów kompleksowej modernizacji poddana zostanie miejscowa oczyszczalnia ścieków. Część zadań, jak np. prawie cała instalacja wodno-kanalizacyjna czy system monitoringu i ewidencji zdarzeń na sieci, już jest wykonana. Na realizację czeka jeszcze hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków oraz intensyfikacja procesów usuwania azotu ogólnego w komorach nitryfikacji-denitryfikacji.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się w okolice miejscowości Koszarówka koło Grajewa, gdzie spółka BIOM realizuje projekt odpadowy. Planowany całkowity koszt inwestycji przekracza 52 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniesie prawie 22 mln zł. Przedmiotem projektu jest utworzenie – na obszarze 19 gmin wchodzących w skład powiatów: augustowskiego, monieckiego, sokólskiego i grajewskiego – regionalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jego podstawowym elementem będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce. Realizacja projektu zapewni objęcie wszystkich mieszkańców biebrzańskich gmin (158 300 osób) zorganizowanym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów, a składowiska nie spełniające wymagań o łącznej powierzchni 5,63 ha zostaną zamknięte i zrekultywowane. Nowa inwestycja ograniczy ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o 50% w roku 2013 i 75% w roku 2020 w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec IV kwartału 2012 roku.
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe połączone z wizytami studyjnymi w miejscach realizacji projektów mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

Część konferencyjna spotkania zaczęła się od przedstawienia stanu wdrażania

projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ w woj. podlaskim

Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

O projekcie wodno-ściekowym w Bielsku Podlaskim opowiadała pani Walentyna Szymczuk…

Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

… a o podobnym realizowanym w Hajnówce pan Artur Gierasimiuk.

Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

Miłym przerywnikiem w szkoleniu było zwiedzanie Muzeum Wigier

Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Suwałkach rozpoczęliśmy od wizyty w laboratorium

Nad Wigrami o stanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ

Na terenie budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Koszarówce trwają prace ziemne