Nabór wniosków ogłoszony dnia 30 września 2009 roku

30 września 2009

Status: Nabór zakończony
Konkurs 6/POIiŚ/1.1/11/2009
Nabór wniosków: 16.11.2009 – 30.11.2009
Konkurs 4/POIiŚ/2.1/11/2009
Nabór wniosków: 16.11.2009 – 30.11.2009
Konkurs 5/POIiŚ/2.2/11/2009
Nabór wniosków: 16.11.2009 – 30.11.2009

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:

  • Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro z Funduszu Spójności
  • Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
    – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/PO IiŚ/2.1/11/2009) – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln euro z Funduszu Spójności, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009) – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln euro z Funduszu Spójności

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2
w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września
2009 r.)

Wnioski należy składać w terminie od 16 listopada 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
    w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. (085) 74 60 241, fax (085) 74 60 166

w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa

30 listopada 2009 r. o godz. 1500

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, a także informacje na temat szkolenia dla beneficjentów dostępne są na stronach internetowych: www.mos.gov.pl/artykul oraz www.mos.gov.pl/artykul/2145_szkolenia

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs 6/POIiŚ/1.1/11/2009, 4/POIiŚ/2.1/11/2009 i 5/POIiŚ/2.2/11/2009

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 30-09-2009 30-09-2009 x
Zakończenie naboru wniosków 30-11-2009 30-11-2009 x

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 11-01-2010 11-01-2010 X
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 11-01-2010 11-01-2010 X
Ocena merytoryczna II stopnia 19-07-2010 12-10-2010 Konieczność poprawy wniosku ze strony Beneficjenta
Podpisanie umowy o dofinansowanie 08-12-2011 08-12-2011 X
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej
Decyzja Komisji Europejskiej

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o
ul. Armii Krajowej 26 Siemiatycze 17-300
Pozytywny 40,5 pkt Pozytywny 08.12.2011
„Instalacja dezodoryzacji, odwadniania, suszenia i termicznej mineralizacji osadów ściekowych w Łomży” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o
ul. Zjazd 23 
Łomża 18-400
Wniosek odrzucony 22 pkt
odrzucony
X X