Nabór wniosków ogłoszony dnia 30 września 2008 roku

30 września 2008

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 3/POIS/1.1/11/2008
Nabór wniosków: 03.11.2008 – 04.12.2008

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008)
Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008)

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF, 0B) (z dnia 26 maja 2008 r.)

UWAGA: opracowano wzory oświadczeń wymaganych regulaminami.

Lista wzorów oświadczeń:

Wykaz pozwoleń na budowę (DOC, 48.7KB);

Wykaz zamówień publicznych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o posiadaniu SIWZ dla wskazanych zamówień i oświadczeniem, że wszystkie zamówienia dokonywane były / będą na zasadach oraz w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z wyjątkiem ustawowo wyłączonych) (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy, iż posiada wewnętrzne procedury dla zamówień, w przypadku których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu zabezpieczenia wkładu własnego (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie o strukturze organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt (o ile została powołana) (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że wydatki zaliczone do kwalifikowanych poniesione przed złożeniem wniosku przez inny podmiot, zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz przyjęcie odpowiedzialności za prawidłowe poniesienie tych wydatków (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów UE (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem dla działania 1.1 (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem dla działania 2.2 (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy, iż informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz że przedłożone dokumenty są kompletne (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu efektywności energetycznej zaproponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu odrębnego systemu księgowego lub stosowaniu odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich operacji związanych z projektem (nie stosuje się w przypadku projektów zrealizowanych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu i stosowaniu procedur (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu dokumentacji przetargowej (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie wnioskodawcy o współfinansowaniu środków trwałych (DOC, 48.7KB);

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się kontroli (dot. projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) (DOC, 48.7KB);

Wykaz aglomeracji objętych projektem wraz z powołaniem na aktualne rozporządzenie wojewody i oświadczenie, że zakres projektu jest zgodny z Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności (DOC, 48.7KB).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF, 0B) (z dnia 26 maja 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – 200 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008)

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008)

Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 1.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. (PDF, 48.7KB)

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF, 0B) (z dnia 26 maja 2008 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. (PDF, 48.7KB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (RAR, 0B) określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 19 czerwca br.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj (DOC, 48.7KB).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 3 listopada do 4 grudnia 2008 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

ul. Św. Rocha 5

15-879 Białystok

tel. (085) 74 60 241; (085) 74 60 166

* – Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 4 grudnia 2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC, 48.7KB). Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Regulamin konkursu (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 (DOC, 48.7KB)) / (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008 (DOC, 48.7KB))

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC, 48.7KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (DOC, 48.7KB)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.) (PDF, 0B)

Harmonogram realizacji konkursu (DOC, 48.7KB)

Uwaga:

W świetle art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (tzw. rozporządzenie ogólne) każde działanie finansowane z funduszy unijnych musi być zgodne z postanowieniami Traktatu i przyjętych na jego podstawie aktów prawnych. W opinii Komisji Europejskiej Polska dokonała nieprawidłowej transpozycji dyrektywy Rady 85/337/EWG do prawa krajowego i rozpoczęła wobec Polski procedurę z tytułu naruszenia prawa. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek przestrzegania postanowień dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, niezależnie od tego, czy zostały one przetransponowane do prawa krajowego, czy nie. Nieprawidłowa transpozycja do prawa krajowego nie pozwala na żadną derogację od tego obowiązku, ponieważ prawo Wspólnoty Europejskiej ma pierwszeństwo przed przepisami prawa krajowego. Wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczą następujących Dyrektyw:

dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1 (dalej: dyrektywa OOŚ)

dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2 (dalej: dyrektywa Siedliskowa)

dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa3 (dalej: dyrektywa Ptasia)

W dniu 3 czerwca br. Minister Rozwoju Regionalnego podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Dokument ten zawiera wskazówki odnośnie postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjnym, które pozwolą w okresie przejściowym (tj. do czasu wejścia w życie nowych przepisów zgodnych z prawodawstwem unijnym) w sposób maksymalny wykorzystać istniejące regulacje prawne w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ww. dyrektyw środowiskowych. Wytyczne zostały skonsultowane z Komisją Europejską, i zaakceptowane przez KE jako tymczasowe narzędzie mające wskazywać sposób postępowania do czasu usunięcia niezgodności prawa polskiego z dyrektywami środowiskowymi. W związku z powyższym, wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich zadań objętych projektem zgodnie z wymogami: dyrektywy OOŚ, dyrektywy Siedliskowej oraz dyrektywy Ptasiej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

1 Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985, z późn. zm.; nowelizacja dyrektywy OOŚ z 26 maja 2003 r. wprowadza postanowienia Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,
2 Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992, z późn. zm.,
3 Dz. Urz. UE L 103 z 25.4.1979, z późn. zm.,

Zmiany w regulaminach konkursów

04-08-2008

Ministerstwo Środowiska informuje o zmianach w regulaminach konkursów: nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 oraz nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008, które zostały ogłoszone 30 czerwca br. Zmiany dotyczą doprecyzowania zasad funkcjonowania generatora wniosków oraz zmiany postanowień w sprawie wypisu z KRS. Zaktualizowane regulaminy wraz z opisem zmian znajdą Państwo w poniższym ogłoszeniu konkursowym.

Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pojawiły się następujące dokumenty:

· listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie dla I osi priorytetowej;

· listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie dla II osi priorytetowej;

· wzór umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 3/POIS/1.1/11/2008

Konkurs dotyczy działania 1.1 POIiŚ

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 30-09-2008 30-09-2008
Zakończenie naboru wniosków 04-12-2008 04-12-2008

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 09-02-2009 09-02-2009
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 02-03-2009 27-02-2009
Ocena merytoryczna II stopnia 05-05-2009

25-06-2009
26-06-2009

Podpisanie umowy o dofinansowanie do 11-09-2009 27-08-2009
04-09-2009
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej
Decyzja Komisji Europejskiej

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 29
17-200 Hajnówka
Pozytywna 35,71 pkt odrzucony (min. 37 pkt) X X
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Pozytywna 41,8 pkt Pozytywna 27-08-2009
„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Choroszcz i Dobrzyniewo Duże” Gmina Dobrzyniewo Duże
Dobrzyniewo Duże, ul.Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Kościelne
Pozytywna 34,6 pkt odrzucony (min. 37 pkt) X X
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.
ul.W. Witosa 4
18-500 Kolno
Pozytywna 37 pkt Pozytywna 04-09-2009 (aneks 06.08.2010 r.)
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo” Miasto Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
Pozytywna 36 pkt odrzucony (min. 37 pkt) X X