Nabór wniosków ogłoszony dnia 30 czerwca 2008 roku

30 czerwca 2008

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 2/PO IiŚ/1.1/08/2008
Nabór wniosków 01.08.2008 – 01.09.2008

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

UWAGA: zmiany regulaminów dla konkursów nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 (PDF, 48.7KB) oraz nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008 (PDF, 48.7KB) (opis zmian (PDF, 48.7KB) w stosunku do regulaminów ogłoszonych w dniu 30 czerwca 2008 r.).

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF, 0B) (z dnia 26 maja 2008 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF, 0B) (z dnia 26 maja 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

· Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – 300 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)

· Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 1.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. (PDF, 48.7KB)

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF, 0B) (z dnia 26 maja 2008 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. (PDF, 48.7KB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (RAR, 0B) określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 19 czerwca br.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj (DOC, 48.7KB).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 1 września 2008 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

· do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*

· do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

ul. Św Rocha 5

15 – 879 BIAŁYSTOK
tel. 0-85/ 74 60 241; fax 0-85/ 74 60 166

* – Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 września 2008 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Regulamin konkursu ( (PDF, 48.7KB)konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 (PDF, 48.7KB)) / (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008 (PDF, 48.7KB))

· Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC, 48.7KB)

· Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF, 48.7KB)

· Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.) (PDF, 0B)

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 2/PO IiŚ/1.1/08/2008

Konkurs dotyczy działania 1.1 POIiŚ

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 30-06-2008 30-06-2008
Zakończenie naboru wniosków 01-09-2008 01-09-2008

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 31-10-2008 31-10-2008
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 24-11-2008 24-11-2008
Ocena merytoryczna II stopnia 28-01-2009 X
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej
Decyzja Komisji Europejskiej

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Hajnówka – etap I” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 29
17-200 Hajnówka
Wniosek odrzucony X X X
„Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Pozytywny 35 pkt, odrzucony (min. 37 pkt) X X
„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Choroszcz i Dobrzyniewo Duże” Gmina Dobrzyniewo Duże
Dobrzyniewo Duże, ul.Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Kościelne
Wniosek odrzucony X X X
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo” Miasto Grajewo
ul.Strażacka 6A
19-200 Grajewo
Wniosek odrzucony X X X