Nabór wniosków ogłoszony dnia 24 października 2011 roku

24 października 2011

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 7/PO IiŚ/2.2/02/2011
Nabór wniosków: 28.11.2011 – 16.01.2012

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2

– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)

I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* – Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 16 stycznia 2012 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

II. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

III. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

IV. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

V. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 27 czerwca 2011 r.

VI. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

· Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011

VII. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

VIII. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Regulamin konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011 wraz z regulaminem zespołu ds. oceny projektu
 • Wzór wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcja wypełnienia wniosku
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 9 sierpnia 2011 r.)
 • Harmonogram realizacji konkursu
 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie

II osi priorytetowej – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

1. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

 1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
  1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  2. projektów z zakresu osuwisk;
  3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
 2. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

a. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

b. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000.

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plik

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 7/PO IiŚ/2.2/02/2011

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 24-10-2011 24-10-2011 X
Zakończenie naboru wniosków 16-01-2012 16-01-2012 X

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej X X X
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia X X X
Ocena merytoryczna II stopnia X X X
Podpisanie umowy o dofinansowanie X X X
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej X X X
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej X X X
Decyzja Komisji Europejskiej X X X

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
X X X X X X
X X X X X X