Nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2018/2019 roku

3 kwietnia 2018
Nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2018/2019 roku

Warunki dofinansowania:
1. Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST), która:

  • przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
  • posiada aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy,
  • przeprowadza procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

2. JST może uzyskać do 100% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport  i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3. JST pośredniczące w przekazywaniu dofinansowania ostatecznemu odbiorcy stosują zasady pomocy publicznej  i są zobowiązane do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

Regulamin naboru oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.bialystok.pl  w zakładce Środki Krajowe.
Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  w terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godziny 15:30
Koordynatorem programu jest Pracownik Zespołu Funduszy Krajowych – Wiesława Sokołowska, kontakt: wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl, tel. 85-749-94-83

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://wfosigw.bialystok.pl/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.htm