WFOŚIGW w BiałymstokuMoja woda III – nabór od 03.08.2023 -

Treść

Moja woda III – nabór od 03.08.2023

UWAGA!

29.02.2024 r. (czwartek) to ostatni dzień na składanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta, a 15.03.2024 r. (piątek) to ostateczny termin na przesłanie ich wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku lub przez ePUAP. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA – Programy i konkursy – Formularz Wniosku”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Św. Rocha 5, 15-879 Białystok

w godzinach jego pracy tj. 7:30 – 15:30

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.bialystok.pl/moja-woda/moja-woda-iii/

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 663 677 787

e-mail: mojawoda@wfosigw.bialystok.pl

Lista plików do pobrania:

Program Priorytetowy Moja Woda (PDF, 144.9KB)

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda (PDF, 359.8KB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programu Moja Woda (PDF, 82.2KB)

Pobranie formularza wniosku o dofinansowanie – po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Portalu Beneficjenta (strona https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ lub kliknij zakładkę ZŁÓŻ WNIOSEK).

 

Pismo o przyznaniu dotacji (do wglądu) – wysyłane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (zawarcie umowy z dniem doręczenia pisma):

Pismo o przyznaniu dofinansowania – umowa dotacji (PDF, 200.7KB)

Dokumenty do wypłaty (dokumenty rozliczające) – składane po zakończeniu zadania, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacji:

Wniosek o płatność Moja Woda (XLS, 75.5KB)

Wniosek o płatność Moja Woda (PDF, 164.5KB)

Protokół odbioru robót wykonawcy (DOCX, 138.2KB)

Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji (DOCX, 136.5KB)

Oświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy (DOCX, 118.2KB)

Dokumenty dodatkowe – składane wyłącznie w razie potrzeby:

Prośba o zmianę danych identyfikacyjnych i adresowych (DOCX, 20.3KB)

Wzór pełnomocnictwa (DOCX, 28KB)

Instrukcja złożenia wniosku/dokumentu przez Portal Beneficjenta i ePUAP oraz inne instrukcje:

Instrukcja złożenia wniosku przez Portal Beneficjenta (PDF, 177.6KB)

Instrukcja złożenia dokumentu przez ePUAP (PDF, 151.1KB)

Instrukcja obliczenia współczynnika spływu dla kilku powierzchni (PDF, 97.3KB)