WFOŚIGW w BiałymstokuMoja woda I – nabór od 1.07.2020 do 30.10.2020 -

Treść

Moja woda I – nabór od 1.07.2020 do 30.10.2020

PROGRAM MOJA WODA

UWAGA!

30 września 2020 r. (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta https://portal.wfosigw.bialystok.pl/, a 30 października 2020 r. (piątek) to ostateczny termin na przesłanie ich wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej zwany: WFOŚiGW w Białymstoku) ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz w Regulaminie naboru wniosków (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. (dla wniosków w formie elektronicznej) oraz do dnia 30.10.2020 r. (dla wniosków w formie papierowej).

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyznanego przez NFOŚiGW limitu środków.

Wnioski o dofinansowanie składane do WFOŚiGW w Białymstoku powinny obejmować przedsięwzięcia realizowane na nieruchomościach zlokalizowanych jedynie w województwie podlaskim.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji elektronicznej (za pomocą portalu beneficjenta) jak i w wersji papierowej (na adres podany poniżej).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data fizycznego wpływu papierowej wersji wniosku do Sekretariatu WFOŚiGW w Białymstoku, potwierdzana na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „MOJA WODA” i wybrać – Formularz Wniosku -) po zalogowaniu w portalu beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
    ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w WFOŚiGW w Białymstoku w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.bialystok.pl/

Dokumentacja programu:

Program Priorytetowy Moja woda na lata 2020-2024 (PDF, 459.7KB)

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020-2024 (PDF, 158.2KB)

Formularz wniosku należy pobrać na dysk komputera ze strony https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Oświadczenie współmałżonka G_3 (PDF, 239.9KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku MOJA WODA (PDF, 1.4MB)

Najczęściej zadawane pytania (PDF, 179.3KB)

Umowa o dofinansowanie:

Pismo – umowa o dotację

Załącznik 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe (XLS, 41KB)

Dokumenty do rozliczenia (należy dostarczyć po zakończeniu inwestycji):

(Wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW, ewentualnie wysłać przez e-PUAP. Nie wysyłać: mailem lub przez Portal Beneficjenta. W formularzu wniosku o płatność podano spis niezbędnych załączników do wniosku)

Wniosek o płatność MOJA WODA (XLS, 46.5KB)

Protokół odbioru wykonawcy MOJA WODA (DOCX, 470.1KB)

Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji (DOCX, 467.3KB)

Oświadczenie Beneficjenta – pozwolenie na użytkowanie (DOCX, 13.9KB)

Wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania (DOCX, 18.7KB)

(Wniosek jest wypełniany, gdy faktyczny termin zakończenia zadania (tj. data podpisania protokołu odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu) przekracza datę zakończenia zadania, określoną w Zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie (tj. pisma o przyznaniu dotacji), wynoszącą 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania stanowi załącznik do wniosku o płatność)

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o pytania na adres e-mail: moja.woda@wfosigw.bialystok.pl lub telefonicznie: Infolinia 663 677 787

Ze względu na duże zainteresowanie programem, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem programu przed bezpośrednim kontaktem z pracownikami Funduszu.