Lokalne Ośrodki Edukacji Ekologicznej

3 czerwca 2009
Lokalne Ośrodki Edukacji Ekologicznej

Lokalne Ośrodki Edukacji Ekologicznej

19 maja 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano porozumienie powołujące Lokalne Ośrodki Edukacji Ekologicznej przy Parkach Krajobrazowych województwa podlaskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, a także członkowie Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku oraz poseł Robert Tyszkiewicz – inicjator całego przedsięwzięcia.

Porozumienie zostało podpisane w celu:

 • poszerzania i pogłębiania świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wzajemnej wymiany doświadczeń;
 • podnoszenia kwalifikacji;
 • promowania własnych Ośrodków;
 • podejmowania wspólnych inicjatyw;
 • wzajemnego poznawania i nawiązywania bezpośrednich kontaktów;
 • możliwości realizacji przedsięwzięć na większą skalę;
 • wspierania w przedsięwzięciach;
 • motywowania i dzielenia się pomysłami;
 • nawiązywania nowych kontaktów.

Realizacja zapisanych w porozumieniu celów nastąpi m.in. poprzez: koordynowanie realizacji zadań organizacyjnych i merytorycznych, występowanie o środki pozabudżetowe, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych. Środki przeznaczone na realizację zadań będą pochodziły z budżetów własnych Lokalnych Ośrodków Edukacji Ekologicznej oraz ze źródeł zewnętrznych – zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Realizacji wspólnych projektów towarzyszyć będzie patronat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zadania podejmowane w ramach porozumienia będą zgodne z priorytetami przyjętymi przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i planami ochrony Parków Krajobrazowych.