Lista rankingowa projektów działania 2.1 PO IiŚ

12 października 2012
Lista rankingowa projektów działania 2.1 PO IiŚ

Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej – Aleksandra Malarz, w dniu 10.10.2012 r., zaakceptowała listę rankingową konkursu 6/POIiŚ/2.1/06/2012 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

W ogłoszonym w kwietniu 2012 roku naborze złożono 17 projektów o łącznej wartości ponad 1 mld złotych i wnioskowanym dofinansowaniu z UE ok. 460 mln zł. Do WFOŚiGW w Białymstoku, będącego Instytucją Wdrażającą Program Infrastruktura i Środowisko w woj. podlaskim, nie wpłynął żaden wniosek w ramach ww. naboru.
Pierwszy etap oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) pozytywnie przeszło 14 przedsięwzięć o łącznej wartości 931,1 mln złotych. Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE opiewa na kwotę 397,5 mln złotych.
Z uwagi na fakt, że alokacja przeznaczona na konkurs nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, została utworzona lista podstawowa i rezerwowa.
Na liście podstawowej znalazło się 7 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 103,6 mln złotych. Kolejne 7 przedsięwzięć ubiegających się o 293,8 mln złotych ze środków UE tworzy listę rezerwową.
W najbliższych dniach rozpocznie się ocena zgodności projektów podstawowych z kryteriami merytorycznymi II stopnia. W przypadku zakończenia jej wynikiem pozytywnym, wnioskodawcy będą mogli podpisać umowę o dofinansowanie.
Projekty na liście rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku zwiększenia dostępnej alokacji w ramach działania 2.1.