Konkurs z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

3 grudnia 2010
Konkurs z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

10 grudnia 2010 r. Ministerstwo Środowiska ogłosi nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Będzie można aplikować o środki na:

  • kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (kwota środków przeznaczonych na to działanie wynosi 30 mln euro z Funduszu Spójności, przy czym istnieje możliwość zwiększenia tej puli w trakcie konkursu);
  • przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (wysokość wsparcia w tym przypadku wynosi 40 mln euro z Funduszu Spójności i tu również istnieje możliwość zwiększenia kwoty w trakcie konkursu).

O dofinansowanie mogą ubiegać się głównie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST, a także wojewodowie, wojsko i PGL Lasy Państwowe. Wnioski będzie można składać od 10 stycznia do 14 lutego 2011 r. do: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku inwestycji o wartości powyżej 25 mln euro lub do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dotyczy podmiotów działających na terenie woj. podlaskiego) w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, będą dostępne od 10 grudnia br. na stronach internetowych: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfosigw.bialystok.pl, a także łamach prasy centralnej i regionalnej.

Konkurs z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

W tej chwili na terenie woj. podlaskiego realizowane są trzy projekty odpadowe

w ramach PO IiŚ. Najdroższy jest II etap Biebrzańskiego systemu gospodarki odpadami.

Planowany całkowity koszt tej inwestycji przekracza 52 mln zł, z czego dotacja

z Funduszu Spójności wyniesie prawie 22 mln zł.


Dotychczas, w ramach przeprowadzonych sześciu konkursów do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęło 27 wniosków na dofinansowanie z Funduszu Spójności: 24 wodno-ściekowe i 3 odpadowe, z których 18 przeszło pozytywnie ocenę formalną, 10 ocenę merytoryczną I stopnia, a 8 projektów z sukcesem zakończyło etap oceny merytorycznej II stopnia i otrzymało dofinansowanie na realizację zadania.
Łączna wartość wszystkich zgłoszonych projektów wynosi prawie 588 mln złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania to niemalże 369 mln złotych. Do tej pory w woj. podlaskim zostało podpisanych osiem umów: pięć na realizację zadań wodno-ściekowych, trzy pokrywające się z działaniem 2.1 – kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Całkowita wartość planowanych inwestycji, które otrzymały dofinansowanie przekracza 256 mln złotych, z czego ponad 130 mln złotych pochodzi z Funduszu Spójności. WFOŚiGW w Białymstoku podpisuje umowy z beneficjentami, a następnie sprawuje nadzór i rozlicza projekty kierowane do realizacji.

Konkurs z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

Realizowany w dwóch etapach suwalski projekt wodno-ściekowy otrzyma największe

wsparcie z Funduszu Spójności (33,3 mln zł przy wartości niemal 58 mln zł całego

przedsięwzięcia) spośród wszystkich podlaskich inwestycji środowiskowych

dofinansowanych w ramach PO IiŚ