Komunikat w sprawie finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych

15 czerwca 2023
Komunikat w sprawie finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie kontynuował finansowanie działalności punktów konsultacyjno-informacyjnych wspierających wdrażanie programu „Czyste Powietrze” w poszczególnych gminach, które maja podpisane porozumienia z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
W kolejnym roku wdrażania Programu, działania ukierunkowane będą głównie na pozyskanie kolejnych beneficjentów Programu. Finansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych będzie dotyczyło wszystkich gmin, niezależnie od tego czy gminy miały wcześniej podpisane porozumienie czy dopiero w 2023 roku przystąpią do współpracy.

Dla „nowych” gmin, tak jak w poprzednich latach, zostanie ogłoszony nabór z określonym terminem składania do wfośigw deklaracji o chęci współpracy oraz  podpisania porozumienia.

Dla gmin, które już współpracują z wfośigw w zakresie programu „Czyste Powietrze”, finansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych w kolejnym roku współpracy zostanie wprowadzone aneksem do obowiązującego porozumienia. Aneksy będą skonstruowane w taki sposób aby zapewnić ciągłość kwalifikowania kosztów.

Informacja o terminie ogłoszenia naboru dla nowych gmin oraz możliwości zawierania aneksów przez gminy, które mają już zawarte porozumienia we wcześniejszych latach, zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Dodatkowo informujemy że:

Najbliższy ranking najbardziej aktywnych gmin, które mają zawarte porozumienie z wfośigw w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”, obejmie okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ranking zostanie opublikowany przez NFOŚiGW w pierwszym półroczu 2024 r. na stronie www.czystepowietrze.gov.pl .

Do rankingu brane będą pod uwagę gminy, które zawarły porozumienie z wfośigw (będą to porozumienia zawarte i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2023 r.). Szczegóły w sprawie rankingu najbardziej aktywnych gmin zostaną opublikowane w najbliższym czasie.