Komisja Europejska podniosła próg dla dużych projektów środowiskowych

2 lipca 2010
Komisja Europejska podniosła próg dla dużych projektów środowiskowych

24 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 158) opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego. Najistotniejszą zmianą dla środowiskowych projektów jest podniesienie progu dla dużych projektów.

Obecnie artykuł 39 rozporządzenia określa, że:
W ramach programu operacyjnego lub programów operacyjnych EFRR i Fundusz Spójności mogą finansować wydatki związane z szeregiem robót, działań lub usług, których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiadają jasno określone cele i których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR (zwane dalej „dużym projektem”).

W przypadku dużych projektów decyzje o dofinansowaniu wydawane są przez Komisję Europejską. Podwyższenie progu z 25 mln euro do 50 mln euro przyczyni się do skrócenia procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się tutaj (PDF, 29.2KB).