Kolno podsumowuje realizację projektu dofinansowanego z PO IiŚ

17 grudnia 2012
Kolno podsumowuje realizację projektu dofinansowanego z PO IiŚ

Kolno to kolejny beneficjent PO IiŚ, który zakończył rzeczowy zakres projektu wodno-ściekowego dofinansowanego z Funduszu Spójności. Z tej okazji 14 grudnia br. zorganizowano konferencję podsumowującą zadanie, którego miasto podjęło się trzy lata temu.

4 września 2009 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku została podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno”. Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa.
Wartość całkowita przedsięwzięcia, po aneksowaniu umowy, wyniosła prawie 24 mln zł, z czego 10,36 mln zł stanowi unijna dotacja. Do chwili obecnej WFOŚiGW w Białymstoku, na podstawie 14 wniosków o płatność, wypłacił beneficjentowi 9 845 317,02 zł, co stanowi 95% całości dofinansowania projektu z Funduszu Spójności. Beneficjenta czeka jeszcze kontrola na zakończenie projektu i oczekiwanie na płatność końcową, która pozwoli uregulować ostatnie zobowiązania.
W ramach projektu zostało wybudowane 26,11 km sieci kanalizacji sanitarnej pod powierzchnią 31 miejskich ulic, 3,44 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 1,84 km sieci wodociągowej. Wśród wykonanych zadań znalazła się również modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolnie z adaptacją istniejących garaży na zaplecze socjalne.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Kolna z 59 %do 99 % oraz do zwiększenia stopnia zwodociągowania z ok. 99 % do 99,5 %,
Głównym celem projektu jest zapewnienie spełnienia przez miasto Kolno wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno ściekowej. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 4 546 osób, 30 podmiotów gospodarczych oraz 5 budynków użyteczności publicznej. Do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 99 osób. Wypełnienie tych wskaźników Beneficjent zobowiązany jest przedstawić rok po zakończeniu inwestycji.

Kolno podsumowuje realizację projektu dofinansowanego z PO IiŚ

Pierwszą łopatę pod realizację projektu wodno-ściekowego realizowanego w Kolnie

w ramach PO IiŚ wbili latem 2010 roku burmistrz Andrzej Duda (z lewej)

oraz dyrektor PECiGWŚ Dariusz Gąsiewski (z prawej)