Kolejny nabór na staże w WFOŚiGW

8 listopada 2018
Kolejny nabór na staże w WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW w Białymstoku) zaprasza absolwentów szkół wyższych z zakresu: Nauk o Środowisku, Nauk Technicznych, Nauk Ekonomicznych, Nauk Rolniczych do odbycia stażu zawodowego. Propozycja kierowana jest w szczególności do absolwentów studiów II stopnia.

 

Wymiar stażu wynosi do 3 miesięcy (136 godzin miesięczne) i jest płatny ok. 2 000,00 brutto miesięcznie (całkowity koszt ponosi WFOŚiGW w Białymstoku).

Ideą stażu jest możliwość rozwoju oraz poznania wszystkich aspektów działalności Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oferuje zdobycie doświadczenia w siedzibie Funduszu. Nabór będzie odbywał się w sposób ciągły do dnia 31 marca 2019 r.

Proponujemy praktyki w systemie nieprzechodnim. Stażyści zapoznają się z charakterem pracy w Funduszu oraz nabędą nowe, praktyczne umiejętności – zarówno te związane z zawodem, jak i interpersonalne, komunikacyjne.

Po zakończeniu stażu każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie wraz z opisem wykonywanych podczas stażu zadań, certyfikat i rekomendację, która będzie przydatna w poszukiwaniu pracy.

Aplikacje (list motywacyjny i CV) prosimy przesyłać mailem na adres: praca@wfosigw.bialystok.pl z dopiskiem „Program stażowy” lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program stażowy” i z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu, w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku, kancelaria ogólna – pokój nr 301 w godz. 7.30–15.00 przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku w terminie do dnia 31 marca 2019 roku

WFOŚIGW w Białymstoku zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń.

 

CV powinno zawierać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku ze zgłoszeniem na staż, dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji rekrutacji oraz przebiegu stażu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO.

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, iż:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. /85/ 74 60 241, fax 74 60 166, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl, dalej jako „WFOŚiGW”;
  2. wszelkich dodatkowych informacji mogę zasięgnąć u Administratora Danych Osobowych / Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@wfosigw.bialystok.pl lub pod numerem telefonu /85/74 99 470;
  3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji oraz przebiegu stażu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
  4. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania porozumienia/umowy;
  6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  8. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem zawarcia porozumienia/umowy. Jestem zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia na staż z powodu braków formalnych;
  9. moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

…………………………………

data i podpis”.