Kolejne konkursy w ramach RPO WP

12 lipca 2010
Kolejne konkursy w ramach RPO WP

Informujemy o naborach Konkursów, ogłaszanych i zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, na dofinansowanie projektów ze środków Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Termin konkursu:
1 lipca 2010 r. – 13 sierpnia 2010 r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

1. mikroprzedsiębiorstwa – jedynie w przypadku, gdy aplikują o wartość dofinansowania większą niż 500tys. PLN,
2. małe i średnie przedsiębiorstwa,
3. duże przedsiębiorstwa.

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – projekty infrastrukturalne

Termin konkursu:
1 lipca 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.

Projekty z zakresu gospodarki odpadami

Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Termin konkursu:
30 czerwca 2010 r. – 04 sierpnia 2010 r.

Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energi

Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Termin konkursu:
30 czerwca 2010 r. – 16 sierpnia 2010 r.

Działania 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Termin konkursu:
30 czerwca 2010 r. – 30 sierpnia 2010 r.

Celem uzyskania szczegółowych informacji nt. możliwości skorzystania i pozyskania dotacji z Funduszy Unijnych można się kontaktować z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentem Zarządzania RPO (ul. Handlowa 6; 15-399 Białystok):
Infolinia: 801 308 013
tel.: 85 65 48 202
fax: 85 65 48 204
www.rpowp.wrotapodlasia.pl