Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku

4 czerwca 2009
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku obchodzi jubileusz 15-lecia swego istnienia. Z tej okazji 12 stycznia 2009 r. w białostockim Teatrze Dramatycznym odbyła się uroczysta gala, na którą zaproszenia przyjęli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski, parlamentarzyści i samorządowcy na czele z członkami zarządu województwa podlaskiego, wojewoda i wicewojewoda, przedstawiciele urzędów centralnych i duchowieństwo, partnerzy społeczni i gospodarczy Funduszu, członkowie zarządów WFOŚiGW z ościennych województw, a także przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych oraz lokalne media.

Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją przygotowaną przez zespół aktorów teatralnych. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, który przywitał obecnych gości i w skrócie przedstawił 15-letnią historię Funduszu. Po tym wystąpieniu głos zabrali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz Wicemarszałek Województwa Ignacy Jasionowski. W imieniu parlamentarzystów życzenie jubileuszowe złożył poseł na Sejm RP Józef Klim. W trakcie uroczystości zebrani goście mogli zapoznać się z przykładowymi inwestycjami dofinansowanymi przez WFOŚiGW w Białymstoku, które były pokazywane w formie „prezentacji multimedialnej” na ekranie zawieszonym nad sceną teatru.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia odznaczeń resortowych „Zasłużony dla Ochrony Środowiska”, którymi zostali uhonorowani: były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Grzegorz Stelmaszek oraz wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Mieczysław Bagiński. WFOŚiGW w Białymstoku, jako instytucja otrzymał już po raz drugi Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, a członkowie obecnego zarządu Funduszu odebrali z rąk komendanta wojewódzkiego PSP Jana Gradkowskiego medale pamiątkowe nadane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Z kolei dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Ryszard Ziemblicki wręczył prezesowi Adamowi Sieńko Kordelas Leśnika Polskiego (ozdobny nóż myśliwski przyznawany za zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej).

Po części oficjalnej jubileuszowej gali zebrani goście udali się na poczęstunek do foyer teatru, gdzie była okazja do mniej formalnych spotkań i luźniejszych rozmów.

Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku

W latach 1993-2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawarł z beneficjentami ponad 3 tys. umów o pożyczki i dotacje. Z tego tytułu wypłacono prawie 287 mln zł. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć ponad 20 mln zł wydatkowanych z tytułu umorzeń, dopłat do kredytów i zwrotów podatku od nieruchomości. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu zrealizowano w tym okresie wiele inwestycji mających znaczny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie:

  • wybudowano lub zmodernizowano 1400 oczyszczalni ścieków, w tym 1297 przydomowych oczyszczalni o łącznej przepustowości 323 946 m3/dobę;
  • położono 754 km rur kanalizacyjnych;
  • wykonano i podłączono 293 km sieci wodociągowej;
  • wyregulowano i udrożniono 30 km koryt rzek.

Ponadto w latach 1999-2008 zmodernizowano ponad 250 kotłowni o mocy 160 MW i dofinansowano 57 instalacji czerpiących z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadła w tym czasie prawie o 130 tys. Mg/rok.

Obecnie przed Funduszem stanęły nowe zadania i wielkie możliwości w związku z uruchomieniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. WFOŚiGW, jako instytucja wdrażająca PO IiŚ dla Priorytetów:

I – Gospodarka wodno-ściekowa

II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

został zaangażowany w obsługę projektów o wartości do 25 mln euro. Pracownicy Funduszu przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowanie. Do ich zadań należy również przekazywanie środków unijnych na realizację projektów, a także rozliczanie i nadzór nad postępem inwestycji.

W dniu 25 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ponownie otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000, potwierdzający jakościowe zarządzanie środkami finansowymi w celu dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych poprawiających stan środowiska w województwie podlaskim.

Dokument wystawiła międzynarodowa jednostka certyfikująca z siedzibą w Stuttgarcie – DEKRA Certifikation Sp. z o.o. Po raz pierwszy WFOŚiGW w Białymstoku otrzymał certyfikat ISO 9001:2000 w roku 2005, a aktualne świadectwo, którego przyznanie zostało poprzedzone auditem, oznacza, że nasza instytucja z sukcesem wdrożyła system zarządzania jakością i skutecznie go realizuje.

Do pobrania

Prezentacja multimedialna inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku (ZIP, 0B)