Hajnówka kolejnym beneficjentem unijnej pomocy

2 lutego 2010
Hajnówka kolejnym beneficjentem unijnej pomocy

1 lutego 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”.

Jest to już szósta umowa podpisana przez WFOŚiGW w Białymstoku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; cztery z nich dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, natomiast dwie pozostałe odnoszą się do gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.
Projekt miasta Hajnówka został wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 8,76 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wynosi 5,65 mln zł.
Głównymi beneficjentami planowanej inwestycji będą mieszkańcy miasta Hajnówka, a także zlokalizowane na obszarze oddziaływania projektu podmioty gospodarcze oraz instytucje użyteczności publicznej. Z nowej infrastruktury skorzystają też turyści odwiedzający obszar oddziaływania projektu, wykorzystując jego rezultaty okresowo.
Przedsięwzięcie jest pierwszym etapem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Hajnówka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji nastąpi również modernizacja oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Wpłynie to na ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wody dostarczanej do sieci wodociągowej miasta Hajnówka oraz pozwoli na rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych.
Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010-2011.

Hajnówka kolejnym beneficjentem unijnej pomocy

Przy podpisaniu umowy obecni byli od (lewej): członek zarządu woj. podlaskiego

Mieczysław Kazimierz Baszko, prezes WFOŚiGW w Białymstoku Adam Sieńko, burmistrz

miasta Hajnówka Anatol Ochryciuk, zastępca prezesa WFOŚiGW Wiesław Dołęgowski,

prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Jerzy Aleksiejuk

oraz zastępca prezesa WFOŚiGW Włodzimierz Leszek Kusak