Fundusze Europejskie dają szansą na kontynuację inwestycji w Hajnówce

12 lipca 2011
Fundusze Europejskie dają szansą na kontynuację inwestycji w Hajnówce

O 2 275 500 zł wzrosła wartość projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”, realizowanego przez tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Aneks do umowy o dofinansowanie tej inwestycji podpisano 12 lipca 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zakłada on realizację dodatkowych zadań w projekcie współfinansowanym z Funduszu Spójności, przy czym wartość wydatków kwalifikowanych w ramach PO IiŚ nie ulegnie zmianie. Poszerzenie zakresu prac spowoduje wzrost całkowitego kosztu inwestycji z 6,91 mln zł do 9,19 mln zł. Wprawdzie zasadnicza część przedsięwzięcia opisanego w umowie z 1 lutego 2010 r. została już ukończona, ale uruchomienie wspólnymi siłami przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Białymstoku programu pn.: „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” daje szansę na pozyskanie dodatkowych środków. Aby jednak otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na kontynuację inwestycji beneficjent musiał udokumentować dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich. Podpisany aneks daje więc realną szansę na pozyskanie brakującej kwoty z tego programu.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce przedstawiło w aneksie harmonogram dalszych prac. Zakłada on kolejne inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków oraz dokończenie modernizacji stacji uzdatniania wody. Zadania te beneficjent zobowiązał się wykonać do końca 2013 roku.

Fundusze Europejskie dają szansą na kontynuację inwestycji w Hajnówce

Podpisy prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Adama Sieńko (w środku), jego zastępcy

Wiesława Dołęgowskiego (z lewej) oraz prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

Jerzego Aleksiejuka (z prawej) spowodowały, że wartość projektu wodno-ściekowego współfinansowanego

z Funduszu Spójności znacznie wzrosła, a termin jego realizacji został prtzesunięty w czasie.

Fundusze Europejskie dają szansą na kontynuację inwestycji w Hajnówce

Obecność dziennikarzy podczas podpisywania aneksu stała się również okazją do promocji broszury porzygotowanej i wydanej przez WFOŚiGW w Białymstoku pt. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na półmetku w województwie podlaskim”. Można w niej przeczytać o obecnym stanie wdrażania PO IiŚ w naszym regionie. W publikacji znajduje się również szczegółowy opis wszystkich ośmiu projektów środowiskowych realizowanych w naszym województwie dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności i nadzorowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku. Wersja elektroniczna wydawnictwa jest dostępna tutaj (PDF, 0B).