Drugi wniosek z Augustowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ opracowania dokumentacji projektowej

25 listopada 2014
Drugi wniosek z Augustowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ opracowania dokumentacji projektowej

W wyniku zakończonego 24 listopada 2014 r. naboru w ramach PO IiŚ do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie – etap II.

Aplikację złożyła spółka komunalna Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie konkursowe nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014. Beneficjent stara się o dofinansowanie w kwocie 32 068,80 zł, przy czym wartość całkowitą zadania wyceniono na 46 405,44 zł. W ciągu siedmiu dni roboczych wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Jeśli, w wyniku tej procedury, uzyska co najmniej 60% punktów trafi na przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową. Status projektu podstawowego na tej liście i pozytywna ocena merytoryczna II stopnia skutkuje wydaniem potwierdzenia przyznania dofinansowania i w konsekwencji prowadzi do podpisania umowy na realizację projektu w ramach PO IiŚ.
To już drugi wniosek o dofinansowanie złożony przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie. 26 września br. beneficjent podpisał w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku umowę o dofinansowanie w wysokości 34 000 zł, przy czym wartość I etapu projektu wyceniono na 49 200 zł.
Przygotowana dokumentacja pozwoli ubiegać się o pozwolenia na budowę i będzie stanowiła podstawę do starań o wsparcie finansowe w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację przewidzianych inwestycji.