Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju biznesu

12 maja 2021
Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju biznesu

Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Rozpoczęty 22 kwietnia nabór do Inkubatora wniosków LIFE zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie.

W bieżącym roku rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Komisji Europejskiej (KE), co oznacza również kolejną odsłonę i kolejne fundusze z Programu LIFE. Jest to zarządzany przez KE instrument finansowy, który umożliwia m.in. testowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań prośrodowiskowych, a także szerokie ich upowszechnianie. Stwarza to wyjątkowe szanse dla przedsiębiorców i może stać się impulsem do rozwoju biznesu w innowacyjny, a dodatkowo przyjazny środowisku sposób. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czyli Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE, zachęca przedsiębiorców do sięgania po finasowanie w obecnej perspektywie i stawianie na innowacyjny eko-biznes.

Zrealizowane z sukcesem

Temat został szeroko zaprezentowany na webinarium Programu LIFE pt. „LIFE i biznes – inkubator sukcesu”, zorganizowanym przez NFOŚiGW i Ministerstwo Aktywów Państwowych z udziałem beneficjentów Programu LIFE i monitora przedstawiciel instytucji monitorującej NEEMO.

Podczas spotkania omówiono możliwości dofinansowania projektów biznesowych, w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w nowej perspektywie finansowej. Pokazano także przykłady zrealizowanych z sukcesem inwestycji. Był to pilotażowy projekt innowacyjnej instalacji zgazowania odpadów, realizowany przez firmę Investeko SA. „Program LIFE to element strategii rozwoju naszej firmy, głównie dlatego, że bardzo dobrze odpowiada na bieżące potrzeby rynkowe i potrzeby biznesu. To dynamiczny model finasowania także małych przedsiębiorstw” – podsumował Prezes InvestEko SA Arkadiusz Primus.

Kolejnym wyjątkowym projektem była pilotażowa instalacja firmy FLUKAR Sp. z o.o. do przetwarzania odpadów polimerowych, do produkcji emulsji asfaltowych. „Wejście na rynki zagraniczne – rumuński i bułgarski – w 2020 r. z naszymi produktami z recyklingu dla drogownictwa, w tym o przedłużonej żywotności, dzięki wkomponowanym polimerom z odpadów plastikowych, to był dla nas kolejny duży krok, możliwy dzięki dofinansowaniu z Programu LIFE” – podkreślał Prezes firmy FLUKAR Sp. z o.o. Paweł Szeregowicz.

Innowacyjność

Program LIFE to wyjątkowy w skali Europy instrument finansowy, który może pomagać odnieść sukces w biznesie, także przez wsparcie „rozpowszechnienia” innowacyjnych rozwiązań służących poprawie stanu środowiska i klimatu, czyli sfinansowania działań służących wypromowaniu i komercjalizacji, danej technologii lub rozwiązania, na szeroką skalę w Unii Europejskiej. Jednym z ważnych wymogów stawianych beneficjentom jest osiągnięcie maksymalnego efektu środowiskowego wdrażanego rozwiązania. Oznacza to, że poza przetestowaniem technologii, instalacji lub rozwiązania o określonych parametrach technicznych, oczekuje się także zapewnienia ich powielenia i zastosowanie w całej Europie. To z jednej strony szybkie i skuteczne testowanie prośrodowiskowych produktów czy rozwiązań w warunkach zbliżonych do ich normalnego użytkowania, z drugiej wspieranie procesu wprowadzania na rynek opracowanych innowacji. Dla każdego przedsiębiorcy takie połączenie celów rozwojowych z promocyjnymi jest nie do przecenienia.

W ramach Programu LIFE podejmowane przez przedsiębiorców działania muszą dotyczyć innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych. Zakres zainteresowania KE obejmuje szeroką tematykę, jednak w nowej perspektywie szczególne miejsce zajmą rozwiązania wspierające rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i poprawę jakości życia, a także projekty służące łagodzeniu zmian klimatu i adaptację do nich.

Warto podkreślić, że projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w konsorcjach, wykorzystujących połączony potencjał i możliwości różnych typów organizacji, np. firm oraz podmiotów publicznych lub organizacji pozarządowych. W ten sposób można zoptymalizować realizację projektu, stwarzając warunki jak w inkubatorze do rozwoju innowacji biznesowych.

Projekty o potencjale rynkowym mogą liczyć także na wsparcie w ramach inicjatywy „Close To Market”. Powołany przez Komisję Europejską zespół z bogatym doświadczeniem biznesowym i finansowym wspiera projekty LIFE m.in. przez doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu oraz innych działań związanych z przygotowaniem do komercjalizacji.

Inkubator biznesu

W ramach Programu LIFE można nie tylko przetestować innowacyjną technologię, czy rozwiązanie, ale również przygotować je do pełnej komercjalizacji oraz wypromować w Polsce i za granicą, co może mieć przełożenie na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

NFOŚiGW oferuje potencjalnym beneficjentom szerokie wsparcie w całym procesie aplikowania o środki LIFE. Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) można liczyć na dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wsparcie KE nie jest traktowane jako pomoc publiczna. Dodatkowo Narodowy Fundusz od 22 kwietnia kontynuuje pomoc w ramach Inkubatora wniosków LIFE, udostępniając środki na przygotowanie projektów i wniosków (w bieżącym naborze nawet do 80 tys. zł), a także wspiera potencjalnych beneficjentów merytorycznie w formie szkoleń i konsultacji. Zwłaszcza dla projektów biznesowych cenne jest oferowane przez NFOŚiGW narzędzie „Find your partner for LIFE”, dzięki któremu mogą powstawać konsorcja projektowe, zwiększające potencjał realizacyjny i szanse na komercyjny sukces.

Webinarium „LIFE i biznes – inkubator sukcesu”

Ogłoszenie o naborze: Inkubator Wniosków LIFE