Dofinansowanie z programu KAWKA – likwidacja niskiej emisji

24 sierpnia 2015
Dofinansowanie z programu KAWKA    – likwidacja niskiej emisji

W dniu 21.08.2015 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW zatwierdziła Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Fot. portalkomunalny.pl/
Fot. portalkomunalny.pl

Dofinansowanie adresowane jest do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku j.s.t. ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w Programach Ochrony Powietrza,
  2. podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną z województwa podlaskiego.

Beneficjenci realizujący przedsięwzięcia określone w Regulaminie naboru mogą ubiegać się o dofinansowanie w łącznej wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  • dotacja ze środków NFOŚiGW do 45% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • pożyczka ze środków WFOŚiGW w Białymstoku do 45% kosztów kwalifikowanych zadania.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest ujęcie przedsięwzięcia w obowiązującym programie ochrony powietrza oraz jego lokalizacja w miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym) i na obszarze na którym w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez WIOŚ zidentyfikowano przekroczenia norm jakości powietrza.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Programu.

Nabór wniosków trwa do 30 października 2015 roku. 
Formularze wniosków zostaną udostępnione na stronie internetowej Funduszu ok. 15 września 2015 r.

Osoba do kontaktu w sprawie Programu KAWKA:
Tomasz Grynasz (85) 749–749–94–81 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl
Wiesława Sokołowska (85) 749–94–83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w zakładce Środki Krajowe/Dofinansowanie/Program KAWKA