Dodatkowe klauzule do wzoru umowy – dot. konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

17 kwietnia 2014
Dodatkowe klauzule do wzoru umowy – dot. konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkowe klauzule do wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów przygotowawczych planowanych do wsparcia w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 w działaniu 1.1 POIiŚ.

Klauzule otrzymały brzmienie:

§17 ust. 12

„W przypadku, gdy Beneficjent nie będzie ubiegał się o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 na rzeczową realizację inwestycji, przygotowanej w oparciu o dokumentację opracowaną w ramach Projektu, Instytucja Wdrażająca może żądać zwrotu całości lub odpowiedniej części wypłaconego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zwrotu.”

§17 ust. 12a

„W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, który nie spełni kryteriów oceny, pomimo wezwania do jego poprawy, ust. 12 stosuje się odpowiednio”

Jednocześnie informujemy, że wzory umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu I POIiŚ pozostają bez zmian. Wprowadzone klauzule będą miały zastosowanie jedynie w umowach o dofinansowanie dla projektów obejmujących przygotowanie dokumentacji dla projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.