Dąbrowa Białostocka stara się o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego z Funduszu Spójności

1 października 2013
Dąbrowa Białostocka stara się o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego z Funduszu Spójności

W związku z zakończonym 30 września br. naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynął jeden wniosek w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).

 

Wniosek o wsparcie unijną dotacją realizacji projektu pn. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka złożyła Gmina Dąbrowa Białostocka. Wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 1 059 174,53 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 731 977,51 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wkład własny w wysokości 327 197,02 zł beneficjent zamierza sfinansować ze środków własnych. Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 965 m pod powierzchnią trzech ulic.
  2. Budowę sieci wodociągowych o długości 820 m pod powierzchnią trzech ulic.
  3. Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej w separator płuczka piasku.

W ciągu siedmiu dni roboczych wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Jeśli, w wyniku tej procedury, uzyska co najmniej 60% punktów trafi na przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową. Status projektu podstawowego na tej liście i pozytywna ocena merytoryczna II stopnia skutkuje wydaniem potwierdzenia przyznania dofinansowania i w konsekwencji prowadzi do podpisania umowy na realizację projektu w ramach PO IiŚ.
W przypadku pozytywnego finału powyższej procedury beneficjent zakłada zakończenie projektu do końca czerwca 2014 roku. W wyniku przeprowadzenia zamierzonej inwestycji do nowo wybudowanych sieci zostałoby podłączonych 114 użytkowników oraz 3 instytucje użyteczności publicznej. Realizacja tych planów przyczyniłaby się do wzrostu wskaźników: zwodociągowania – do 98,14% i skanalizowania – do 86,80% w skali aglomeracji.