Czystsze powietrze w Mońkach na Podlasiu

26 lutego 2018
Czystsze powietrze w Mońkach na Podlasiu

Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach – jedyny w mieście producent i dystrybutor energii cieplnej ze zcentralizowanego systemu ciepłowniczego – zyskało zmodernizowaną kotłownię główną. Zakończenie realizacji zadania miało miejsce w styczniu 2018 roku.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji wzrosła sprawność wytwarzania energii cieplnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, a zanieczyszczenia emitowane do atmosfery – dzięki odpowiednim instalacjom – uległy redukcji. Dotychczasowy, technologiczny stan źródła ciepła nie spełniał dopuszczalnych wielkości emisji, określonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2193 z dn. 25 listopada 2015  r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.
Unowocześnienie źródła ciepła i dostosowanie do nowych wymagań ochrony środowiska polegało na modernizacji kotłów wodnych, montażu urządzeń towarzyszących, montażu nowych instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin, a także na zainstalowaniu urządzeń automatyki, pomiarów i sterowania.  W wyniku tychże zmian przewiduje się redukcję emisji pyłu o 7,093 Mg/rok, SO2 o 10,875Mg/rok, CO o 3,221 Mg/rok, NOx o 1,289 Mg/rok, CO2 o 676,284 Mg/rok, a także zmniejszenie zużycia energii o 7.213,93 GJ/rok.