WFOŚIGW w BiałymstokuFundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – informacja o projekcie -

Treść

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – informacja o projekcie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie podlaskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa podlaskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło 01 października 2023 roku (początek okresu kwalifikowalności inwestycji wykonywanych przez osoby fizyczne), zaś jego zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2029 roku. Główne zadanie w ramach inwestycji, dotyczące dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzone jest od 22.04.2024 roku – początek okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 38 650,00 MWh/rok;
  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

– wartość bazowa 20 210,00 tony równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 2 930,00 tony równoważnika CO2/rok;

  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

– wartość bazowa 1 720,00 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 360,00 ton równoważnika CO2/rok.

  • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

– wartość bazowa 74 800,00 MWh/rok

– wartość docelowa 21 710,00 MWh/rok

  • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

– wartość bazowa 0 szt.

– wartość docelowa  28 szt.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 210 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 210 000 000,00 zł

 

Zgłaszanie nieprawidłowości oraz nadużyć w ramach projektu (FEnIKS)