Czyste pieniądze na czyste środowisko

10 grudnia 2013
Czyste pieniądze na czyste środowisko

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska podsumowały efekty obsługi największego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) podczas konferencji prasowej w Kołobrzegu, która odbyła się 9 grudnia 2013 r.

  •  W Polsce powstało ponad 4,6 tys. km kanalizacji i wodociągów dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
  • Samorządy do końca tego roku mogą jeszcze sięgnąć po 150 mln euro w kolejnym konkursie na inwestycje wodno-ściekowe.

W Polsce, za unijne i krajowe środki z Funduszy wybudowano i zmodernizowano 48 oczyszczalni ścieków. Ich łączna przepustowość wynosi 850 tys. m3 na dobę. Całkowity koszt projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w ramach POIiŚ wynosi ponad 9,5 mld zł, w tym wkład UE to blisko 5 mld zł. Wojewódzkie Fundusze zawarły łącznie 231 umów na zadania z gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zdaniem wielu ekspertów Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze swoim wieloletnim doświadczeniem warunkują skuteczną i efektywną obsługę zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dlaczego? Fundusze są blisko regionalnych beneficjentów, mają niskie koszty obsługi, doskonale przeszkoloną kadrę pracowników oraz możliwości szybkiego wspierania projektów tanimi pożyczkami ze środków krajowych. Środki unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 to około 28 mld euro. To największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki. Prawie 5 mld euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. Przypomnijmy, POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i trwa do grudnia 2013 r. Jednak obsługa programu nie zakończy się w tym roku. Do końca tego roku trwa konkursowy nabór wniosków, ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne. Do wykorzystania na inwestycje zostało 150 mln euro. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska to instytucje, które zajmują się m.in. obsługą wniosków składanych przez instytucje sięgające po unijne pieniądze. Dotyczy to projektów z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne, bo unijne dotacje są przekazywane tylko wtedy, gdy wnioskodawca posiada tzw. wkład własny. I tu z pomocą przychodzą krajowe fundusze ochrony środowiska. Bez tych pieniędzy nie byłoby mowy o europejskich dotacjach. WFOŚiGW posiadają duże doświadczenie w absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej. Wspierały realizacje zadań z programów PHARE, SAPARD, ISPA, ZPORR i Funduszu Spójności.

Zachęcamy również do zapoznania się z efektami 20-letniej działalności WFOŚiGW w Białymstoku, w tym z aktualnym stanem realizacji projektów na terenie woj. podlaskiego w ramach PO IiŚ z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej tutaj (PDF, 0B).