Czas podsumowań: Bielsk Podlaski kończy projekt dofinansowany z UE

30 listopada 2012
Czas podsumowań: Bielsk Podlaski kończy projekt dofinansowany z UE

Miasto Bielsk Podlaski kończy realizację projektu wodno-ściekowego dofinansowanego z Funduszu Spójności. Z tej okazji beneficjent zorganizował 29 listopada br. konferencję podsumowującą zadanie, którego podjął się trzy lata temu.

Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” zawarto 14 grudnia 2009 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku. Został on wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa. Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych i podpisaniu kilku aneksów ostateczna wartość całkowita inwestycji wyniosła prawie 11,5 mln zł, z czego unijna dotacja zamknęła się w kwocie nieco ponad 5,6 mln zł.
W ramach projektu podłączono 6 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej i zmodernizowano prawie 1 km starej, a także wybudowano 4,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Na efekt rzeczowy składają się również 3 przepompownie. W sumie inwestycją objęto 12 ulic, a całość robót wykonano w ramach dwóch kontraktów.
W wyniku realizacji zadania wskaźnik skanalizowania aglomeracji Bielsk Podlaski wzrośnie z 79 % do poziomu 85 %. Beneficjentami infrastruktury będą nie tylko mieszkańcy miasta, których 1686 zostało przyłączonych do kanalizacji. Z nowej infrastruktury skorzysta też 8 podmiotów gospodarczych oraz 12 instytucji użyteczności publicznej.
W chwili obecnej trwają prace nad finansowym rozliczeniem oraz promocją projektu. Ostateczne zakończenie zadania zaplanowano na 31 grudnia 2012 r.

Czas podsumowań: Bielsk Podlaski kończy projekt dofinansowany z UE

Podczas konferencji honory gospodarza pełnił Burmistrz Bielska Podlaskiego Eugeniusz

Berezowiec, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wicemarszałek Województwa

Podlaskiego Walenty Korycki oraz Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Wiesław Dołęgowski


Czas podsumowań: Bielsk Podlaski kończy projekt dofinansowany z UE

W ramach działań promocyjnych beneficjent przygotował prezentację multimedialną…

Czas podsumowań: Bielsk Podlaski kończy projekt dofinansowany z UE

…oraz broszurę informacyjną dokumentującą przebieg realizacji projektu.