Aneksy do umów zawartych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

25 lutego 2010
Aneksy do umów zawartych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dnia 25 lutego 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zostały podpisane aneksy do umów o dofinansowanie, zawartych przed 1 stycznia 2010 r. w ramach PO IiŚ.

Podpisano aneksy z pięcioma beneficjentami dla następujących projektów:
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I;
2. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno;
3. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim;
4. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I;
5. Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II.
Konieczność podpisania aneksów wiązała się z dostosowaniem umów do wprowadzonej od 1 stycznia 2010 roku nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Ustawa wprowadza fundamentalne zmiany w systemie wdrażania funduszy europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego. Nowe przepisy ustanawiają instytucję Płatnika, którego rolę pełnić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
W nowym systemie środki UE zostaną wyłączone z budżetu państwa i wypłacane będą z tzw. budżetu środków europejskich, przeznaczonego do finansowania programów operacyjnych. Pieniądze z tego budżetu będą przekazywane bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej) wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wypłata uruchamiana będzie na podstawie zlecenia wystawianego przez WFOŚiGW w Białymstoku na podstawie stosowanego upoważnienia.

Aneksy do umów zawartych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Aneksy do umów podpisywano w sali konferencyjnej WFOŚiGW w Białymstoku