Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

18 kwietnia 2014
Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Zaktualizowany został Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

W pkt. 12 Regulaminu uszczegółowiono zapisy dotyczące przygotowania dokumentacji dla budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej.

W pkt. 18 usunięto dublujące się załączniki/oświadczenia, wprowadzono dodatkowe załączniki w postaci oświadczenia, że dokumentacja opracowana w ramach projektu stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wraz ze wzorem oświadczenia) oraz tabelę aglomeracji, prezentującą podstawowe dane charakteryzujące aglomerację. Opracowano również wzór oświadczenia określającego, że wnioskowane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Doprecyzowano także zapisy załącznika – wykaz zamówień publicznych.Jednocześnie w liście sprawdzającej w zakresie oceny formalnej, w pkt. 8 uwzględnione zostały dokumenty strategiczne dotyczące Perspektywy Finansowej 2014-2020.
Zaktualizowane dokumenty dostępne są w ogłoszeniu – http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22057_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xii_runda_konkursowa.html

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać od 7 kwietnia do 30 maja 2014 roku.