Aktualizacja KPOŚK i Master Planu

10 marca 2015
Aktualizacja KPOŚK i Master Planu

W związku z trwającymi pracami nad projektem IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planem dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, 27 lutego br. opublikowano informację dotyczącą konieczności przekazania przez Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2015 r., zbiorczych danych dotyczących planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach POIiŚ 2014-2020, gminy na podstawie przekazanych danych, będą mogły ubiegać się o środki z budżetu UE, uprzejmie prosi się o podjęcie działań aktywizujących do wypełnienia powyższego obowiązku. Działania te są kluczowe w szczególności dla gmin planujących inwestycje w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Jednocześnie przypomina się, iż inwestycje wnioskujące o dofinansowanie ze środków UE muszą być uwzględnione w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Master Planie. Niezgłoszenie inwestycji będzie skutkowało wykluczeniem aglomeracji z możliwości uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy.