800 milionów złotych na walkę ze smogiem

19 listopada 2013
800 milionów złotych na walkę ze smogiem

Dzięki 800 milionom złotych z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska zostanie zlikwidowanych blisko 15 tysięcy węglowych pieców i kotłowni. Mieszkańcy 37 miast zostaną podłączeni do sieci ciepłowniczych a w części budynków zostanie wykonane ocieplenie i wymieniona stolarka okienna. Dzięki nowym inwestycjom zmniejszy się ilość dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów w powietrzu.

14 listopada 2013r w Krakowie prezesi NFOŚiGW i Wojewódzkich Funduszy z: Krakowa, Wrocławia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Rzeszowa, Gdańska, Katowic, Kielc, Poznania i Szczecina podpisali umowy w ramach programu „KAWKA”, które pozwolą beneficjentom skorzystać z oferowanych milionów.
W kraju pomimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu. Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddechowego. Sytuację ma poprawić nowy program „KAWKA” finansowany przez Fundusze. W wyniku realizacji programu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego o 68 tysięcy ton w ciągu roku. Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miast trafi także mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 o 442 ton i PM2,5 o 426 ton w ciągu roku. Pieniądze w ramach „KAWKI” zostaną przeznaczone także na wymianę kotłów węglowych na gazowe i montaż instalacji solarnych.
Środki finansowe otrzymają samorządy na inwestycje oraz na wypłaty dla mieszkańców. Zainteresowani powinni zgłaszać się do swoich samorządów, aby sprawdzić czy gmina, w której mieszkają bierze udział w programie „KAWKA”.
Wysokość dofinansowania może wynieść do 90 procent kosztów kwalifikowanych. W tych kosztach do 45 proc. to pieniądze w formie bezzwrotnej dotacji ze środków NFOŚiGW. Kolejne 45 proc. wsparcia (dotacje i pożyczki) będzie pochodziło ze środków poszczególnych WFOŚiGW. Nowe inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2014-2018.