8 potwierdzeń dofinansowania na przygotowanie dokumentacji wodno-ściekowej w ramach PO IiŚ

2 września 2014
8 potwierdzeń dofinansowania na przygotowanie dokumentacji wodno-ściekowej w ramach PO IiŚ

27 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla ośmiu podlaskich projektów z zakresu przygotowania dokumentacji wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (Równoważna liczba mieszkańców).

Wnioski o dofinansowanie można było składać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014). Wnioski o dofinansowanie składano w terminie 7 kwietnia-30 maja br. W wyniku naboru do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęło 8 wniosków przygotowanych przez samorządy i spółki komunalne z terenu woj. podlaskiego, w tym 2 z Bielska Podlaskiego oraz po jednym z: Łomży, Suwałk, Augustowa, Zambrowa, Łap i Dobrzyniewa Dużego. Wszystkie wnioski przeszły z pozytywnym skutkiem ocenę formalną i merytoryczną, co skutkowało umieszczeniem ich na liście rankingowej opublikowanej przez Ministerstwo Środowiska. Wartość wszystkich projektów wynosi prawie 3,58 mln zł, przy czym wnioskodawcy liczą na dofinansowanie z Funduszu Spójności w łącznej kwocie 2,44 mln zł.
Ministerstwo Środowiska zobligowało Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umów z wnioskodawcami w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzeń dofinansowania.