20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

24 października 2013
20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro. Takie pozytywne dla polskiej ekologii prognozy usłyszeli uczestnicy Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (07-10.10.2013 r.).

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Najważniejsze będą zadania promujące zachowania ekologiczne, służące zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz realizacji inwestycji dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych. Takie informacje przekazał Adam Krzyśków, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW na „Krajowej konferencji ochrony środowiska. Polityka horyzontalna Polski i UE” i „Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON”. W spotkaniach uczestniczyli Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu. Krzyśków przypomniał, że przychodami Funduszy są wpływy z tytułu opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska oraz zwroty rat pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. Podkreślił efektywne wykorzystywanie tych pieniędzy.
– Relacja pozyskanych opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar do wypłaconego finansowania ze środków Funduszy wynosi średnio 1 do 4 – powiedział Krzyśków. – W latach 2009-2011 wypłacono o 4,6 mld zł więcej niż uzyskano z opłat i kar środowiskowych – dodał.
Uczestnicy targów i konferencji zapoznali się także ze statystyką dotychczasowego funkcjonowania WFOŚiGW. Fundusze przeznaczyły ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną. Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW od 1993 r. wybudowano sieci kanalizacyjne długości około 60 tys. kilometrów. Wybudowano i zmodernizowano ponad 10 tys. oczyszczalni ścieków. Długość odbudowanych i remontowanych koryt rzek, potoków oraz wałów przeciwpowodziowych wyniosła blisko 19 tys. km. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez odrębne i niezależne instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 2013 r. obchodzą 20-lecie istnienia.
Podczas targów POLEKO została także zaprezentowana wystawa fotograficzna o wzorcowych, proekologicznych inwestycjach i działaniach na rzecz ochrony przyrody dofinansowanych przez Fundusze. WFOŚiGW prowadziły także dla gości targów wspólne stoisko.

 

20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

Podczas POLEKO dużym zainteresowaniem uczestników targów cieszyła się jubileuszowa wystawa obrazująca osiągnięcia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej