100 milionów złotych dotacji na ochronę wód rzeki Rospuda

22 czerwca 2010
100 milionów złotych dotacji na ochronę wód rzeki Rospuda

22 czerwca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano umowę udostępnienia środków na realizację programu pod nazwą: „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”.

Przy podpisaniu umowy obecny był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski. Programem zostały objęte następujące gminy rejonu rzeki Rospudy: Augustów, Bakałarzewo, Filipów, Nowinka i Raczki. Cel programu – ochrona wód oraz zrównoważony rozwój gmin – ma zostać osiągnięty poprzez:

– budowę lub modernizację systemu sieci kanalizacyjnej i sanitarnej;

– budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków;

– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

– budowę lub modernizację sieci wodociągowej;

– modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi.

Budżet programu na lata 2010 – 2013 wynosi 100 milionów złotych (koszt całkowity inwestycji wynosi 120 milionów). Należy podkreślić, że formą dofinansowania jest dotacja! Nigdy wcześniej takie kwoty nie były przeznaczone na przedsięwzięcia służące ochronie wód rzeki Rospudy. Wartość dotacji wynosi do 85% kosztów inwestycji realizowanych przez poszczególne gminy. Procedura skorzystania ze środków dotacji polega na składaniu przez gminy wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który będzie zawierał umowy, rozliczał i przekazywał środki na realizację przedsięwzięć. Skróci to drogę gmin do uzyskania środków i ułatwi realizację i rozliczanie umów. Gminy są już na etapie przygotowywania dokumentacji technicznych i przetargowych. Umożliwi to szybkie podpisanie umów z wykonawcami i realizację części przedsięwzięć jeszcze w tym roku. Poniżej przedstawiona jest lista przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

Gmina Augustów (koszt szacunkowy ok. 20 mln zł):

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki.

Gmina Bakałarzewo (koszt szacunkowy ok. 31 mln zł):

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Matłak, Stary Skazdub, Malinówka, Nowa Wieś, Stara Kamionka, Kotowina.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadłowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna.

3. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakałarzewie.

Gmina Filipów (koszt szacunkowy ok.19 mln zł):

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości gminnej Filipów.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Czarne, Supienie, Garbas Pierwszy, Garbas Drugi, Mieruniszki, Zusno, Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Wólka, Rospuda.

3. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej poprzez wymianę rurociągów azbestowo-cementowych.

Gmina Nowinka (koszt szacunkowy ok. 41 mln zł):

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości: Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Krusznik, Krusznik Zakuty, Bryzgiel, Kopanica, Tobołowo.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bryzgiem.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Nowince.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowinka, Gatne Drugie, Szczebra, Szczeberka, Podnowinka.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Strękowizna, Olszanka, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Józefowo, Cisówek, Sokolne, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Szczepki.

Gmina Raczki (koszt szacunkowy ok. 9 mln zł):

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze.

Powyższa lista przedsięwzięć została opracowana przez ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z przedstawicielami gmin. Trzeba podkreślić, że ponad roczna współpraca przebiegała bardzo konstruktywnie. Włodarze gmin pokazali, że można chronić Rospudę bez widowiskowych i spektakularnych protestów i udowodnili, że potrafią bardzo skutecznie pracować na rzecz środowiska i mieszkańców. Bez programu i dotacji nie doszłoby do realizacji inwestycji, na które mieszkańcy gmin czekają już od wielu lat. Ogromna szansa dana gminom jest szansą na Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy .

100 milionów złotych dotacji na ochronę wód rzeki Rospuda

Rzeka Rospuda (Fot. P. Tałałaj)

100 milionów złotych dotacji na ochronę wód rzeki Rospuda

Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Urzędu Gminy w Nowince