Data utworzenia: 2015-06-18 13:34:47 Data modyfikacji: 2015-07-03 14:59:29

Zasady promocji

Obwiązek informacyjny beneficjentów korzystających ze środków krajowych.

Wszyscy korzystający ze wsparcia finansowego WFOŚiGW w Białymstoku mają do wypełnienia obowiązek informacyjny, co potwierdzają swoim podpisem przy wypełnianiu wniosku i zawieraniu umowy o dofinansowanie. Zakres i forma tego obowiązku jest określony w Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Beneficjent jest zobligowany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tablicy, baneru lub naklejki informacyjnej w miejscu realizacji projektu. Wykonanie i montaż materiałów informacyjnych beneficjent finansuje ze środków własnych.

Szczegółowe zasady wypełniania obowiązku informacyjnego przez beneficjentów korzystających z dofinansowania ze środków krajowych oraz wzory tablic do zastosowania zawarte są w zakładce Środki krajowe/ Zasady oznakowania zadań.


Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
Instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce oraz beneficjenci środków unijnych prowadzą szereg różnorodnych działań informacyjnych i promocyjnych poświęconych poszczególnym funduszom, programom i projektom.

Działania informacyjne i promocyjne to obowiązek państw członkowskich, instytucji zarządzających programami i samych beneficjentów. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego (w szczególności z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006), a także z dokumentów krajowych, które w sposób bardziej szczegółowy niż unijne rozporządzenia, określają zasady komunikacji Funduszy Europejskich. Na poziomie krajowym głównymi dokumentami dotyczącymi informacji i promocji są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Plany komunikacji poszczególnych programów.

Szczegółowe zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich znajdują się tutaj.


Fot. PWiK Suwałki
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO