Data utworzenia: 2015-06-24 16:04:12 Data modyfikacji: 2019-09-05 11:29:15

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest


Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany będzie poprzez dofinansowanie: demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Dotacje mogą być udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które:

  • wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  • przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
  • posiadają aktualny, przyjęty uchwałą rady gminy, program usuwania azbestu.

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma i poziom dofinansowania
Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:
Wiesława Sokołowska (85) 749–94–83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl - Koordynator programu


Aktualnie trwające nabory
Nabór został zamknięty. Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane od 3 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu

Wyniki naboru "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu woj. podlaskiego"
Wyjaśnienie podziału i przyznania środków finansowych na poszczególnych Wnioskodawców

Ogólny wzór umowy dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu

Dokumenty do podpisania umowy

Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy
Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz nieruchomości

Dokumenty do rozliczenia zadania

Załącznik rozliczeniowy nr 1 - Zestawienie kart przekazania odpadu
Załącznik rozliczeniowy nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik rozliczeniowy nr 3 - Protokół odbioru

 

Wzór oświadczenia ubiegającego się o przekazanie środków finansowych

Ogólny wzór umowy dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO