Data utworzenia: 2015-06-24 16:04:12 Data modyfikacji: 2019-12-16 09:19:43

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest


Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany będzie poprzez dofinansowanie: demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Dotacje mogą być udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które:

  • wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju,
  • przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
  • posiadają aktualny, przyjęty uchwałą rady gminy, program usuwania azbestu.

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma i poziom dofinansowania
Dotacja:
a) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
b) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
c) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:
Izabela Grygorczuk (85) 749–94–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl – Koordynator programu

Aktualnie trwające nabory
Nabór od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 15:30.
Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5.

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu

Dokumenty do Wniosku:
Wniosek o dotację AZBEST
Załącznik nr 1 do Wniosku - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 2 do Wniosku – Wykaz nieruchomości
Informacja – dane osobowe
Załącznik D

Dokumenty do umowy:
Załącznik nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz nieruchomości

Ogólny wzór umowy dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu

Dokumenty do rozliczenia zadania:
Załącznik rozliczeniowy – Wzór oświadczenia ubiegającego się o przekazanie środków finansowych
Załącznik rozliczeniowy nr 3 - Zestawienie kart przekazania odpadu
Załącznik rozliczeniowy nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik rozliczeniowy nr 5 - Protokół odbioru

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO