Data utworzenia: 2015-06-18 13:24:54 Data modyfikacji: 2016-04-13 09:18:25

Umorzenia

Umorzenia

1. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, złożony nie wcześniej niż 3 lata od daty podpisania umowy po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) pożyczkobiorca spłacił pożyczkę w części niepodlegającej umorzeniu,
b) zadanie zostało wykonane w terminie określonym w umowie,
c) został osiągnięty określony w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny,
d) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,
e) przeznaczenie umarzanej kwoty na inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarzana kwota, będące w trakcie realizacji lub w pełni przygotowane do realizacji.
2. Wysokość umorzenia może być uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Funduszu.
 
Wielkość umorzenia:
  1. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 20% kwoty wypłaconej pożyczki i nie może być wyższa niż 400 tys. zł, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  2. Wysokość umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie, na które było jednocześnie udzielone dofinansowanie z Funduszu w formie dotacji, ulega obniżeniu o wysokość dotacji.
  3. W przypadku nieterminowych spłat rat kapitałowych i odsetek przekraczających limit dni określony w pkt. 4 dokonuje się zmniejszenia kwoty umorzenia o 1% za każdy dzień opóźnienia.
  4. Jeżeli łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek w części niepodlegającej umorzeniu nie przekroczyło 30 dni, na potrzeby umorzeń spłaty uznaje się za terminowe, z zastrzeżeniem, że nie są zaliczane do okresu opóźnień spłaty rat i odsetek uiszczone w terminie określonym w umowie w wysokości co najmniej 95 %.
  5. Złożenie wniosku o umorzenie nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty należności Funduszu.

Nie podlegają umorzeniu:
Pożyczki, które do dnia podjęcia decyzji przez Zarząd zostały spłacone w całości.

Skuteczność umorzenia:
Umorzenie staje się skuteczne po uregulowaniu oprocentowania od całej kwoty pożyczki
i udokumentowaniu przeznaczenia umorzonej kwoty na inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarzana kwota, w wymaganej formie.

Umowy nie podlegające umorzeniu:
Nie podlegają umorzeniu pożyczki wypłacone na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.  

UWAGA: Umowy pożyczek ze środków Funduszu zawarte po dniu 01 stycznia 2016 r. nie podlegają umorzeniu.

Osoby do kontaktu w sprawie umorzeń:
Karolina Płońska (85)749-94-81 kplonska@wfosigw.bialystok.pl
Wiesława Sokołowska (85)749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Grynasz (85)749-94-81 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl

Szczegółowe informacje w zakresie umarzania pożyczek znajdują się w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” dostępnych na stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o umorzenie

Załącznik:

D
E1
E2

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO