Data utworzenia: 2015-06-18 13:57:36 Data modyfikacji: 2017-01-18 10:32:44

Strategia Funduszu

Strategia działania Funduszu powstała w wyniku wykonania art. 400h. ust.4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) i uchwalana jest przez Radę Nadzorczą Funduszu raz na cztery lata, do 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty Strategią.

Strategia działania Funduszu wynika z 
Wspólnej Strategia działania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy na lata 2017 – 2020
oraz z uwarunkowań regionalnych wynikających z:
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku,
Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego,
Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest:

Skuteczne wspieranie działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w województwie podlaskim.

Celem strategicznym jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w województwie podlaskim.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2017-2020 została przyjęta uchwałą Nr 72/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 27 września 2016 r.

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2017 – 2020

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO