Data utworzenia: 2015-06-18 13:57:36 Data modyfikacji: 2018-03-08 09:25:43

Strategia Funduszu

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2017-2020 jest dokumentem planistycznym wyznaczającym główne obszary działania Funduszu dla finansowego wspierania przedsięwzięć na rzecz środowiska i gospodarki wodnej. Strategia powstała w wyniku wykonania art. 400 h ust. 4 pkt  1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Strategia działania Funduszu wynika ze  Wspólnej Strategii Działania  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020 oraz uwzględnia dokumenty regionalne:

  • Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,
  • Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku,
  • Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022,
  • programy związane z ochroną powietrza.


Strategia Funduszu w Białymstoku jest spójna z regionalną polityką ekologiczną województwa podlaskiego oraz z krajowymi dokumentami strategicznymi, a w szczególności  ze Strategią Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska - perspektywa do 2020 r. oraz Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2030, a także Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

SKUTECZNIE WSPIERAMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM,

w myśl której strategicznym celem jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w województwie podlaskim.

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2017 – 2020

 

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO