Data utworzenia: 2015-06-19 09:29:40 Data modyfikacji: 2015-07-07 12:33:12

Środki krajowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku samodzielnie gospodaruje środkami publicznymi stanowiącymi wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty, które negatywnie oddziałują na środowisko.

Fundusz udziela pomocy ze środków krajowych na dofinansowanie przedsięwzięć w następujących formach:

  • oprocentowane pożyczki, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
  • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Pomoc finansowa może być udzielona dopiero po przedstawieniu planu pełnego pokrycia kosztów przedsięwzięcia, przy czym należy pamiętać, że Fundusz nie dofinansowuje zadań zakończonych. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest uiszczanie przez beneficjenta opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu. Potencjalny beneficjent pomocy ze środków Wojewódzkiego Funduszu musi przedstawić dokumentację poświadczającą uzyskanie efektu ekologicznego, czyli określonych korzyści dla środowiska.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO