Data utworzenia: 2015-06-24 14:27:19 Data modyfikacji: 2015-06-26 09:16:18

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym narzędziem do zrealizowania celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Działania określone w programie regionalnym łączą w sobie strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych, tj. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. RPOWP 2014-2020 przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest programem w ramach, którego, środki pieniężne będą pochodziły głownie z dwóch źródeł, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszar działań zarekomendowanych w programie regionalnych został ustalony na podstawie przepisów oraz wytycznych wspólnotowych i krajowych, a także na bazie wyników pozyskanych z badania ewaluacyjnego ex-ante.


Interwencje, które zostaną stymulowane przez działania wynikające z założeń RPOWP 2014-2020, mają wpisywać się założenia Strategii Europa 2020, a także mają pomóc w osiągnięciu trzech podstawowych założeń, czyli:

  • Wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacji,

  • Wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,

  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W ramach programu realizowane będą m.in. osie priorytetowe dotyczące Gospodarki niskoemisyjnej (V oś priorytetowa) oraz Ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami (VI oś priorytetowa).


Informacje na temat RPOWP znajdują się również na stronie:

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/

 

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO