Data utworzenia: 2015-06-18 13:15:09 Data modyfikacji: 2015-10-13 14:03:58

Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Udzielanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamówień na dostawy,  roboty budowlane lub usługi może nastąpić  wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
  2. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady i tryb postępowania w sprawach zamówień, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    Wojewódzkim Funduszu – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
2)    Prezesie Zarządu – rozumie się przez to Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
3)    Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
4)    komórce organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednią komórkę organizacyjną Wojewódzkiego Funduszu,
5)    pracowniku odpowiedzialnym za zamówienia publiczne – rozumie się przez to pracownika, który zajmuje się zamówieniami publicznymi,
6)    Komisji - rozumie się przez to Komisję Przetargową powołaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego,
7)    ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
8)    wartości zamówienia – rozumie się przez to wartość szacunkową zamówienia (bez podatku od towarów i usług VAT) ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością,
9)    wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
10)    pracowniku – rozumie się przez to pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia,
11)    zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy,
12)    zamówieniu publicznym - rozumie się przez to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,
13)    ZOA – rozumie się przez to Zespół Organizacyjno – Administracyjny.
 

§ 3

  1. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, wydatki ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a w przypadku wydatków poniesionych w ramach POIiŚ, również zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013”  i  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.
  2. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania Ustawy.
  3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług VAT, ustalone z należytą starannością.
  4. W przypadku zamówień powtarzających się okresowo, wartością każdorazowego zamówienia jest przewidywana łączna wartość danych dostaw lub usług w całym roku. Zakres całorocznych zakupów ustala ZOA na początku roku w oparciu o np. zamówienia  dokonywane w latach poprzednich z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw.

Pełny tekst Regulaminu, obowiązującego od 29 września 2015 roku, znajduje się w poniższym linku:

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO